هود بازویی

در مکان هایی که جوشکاری بصورت نقطه ایی وسری دارد

یا مکان هایی که نمی توان ازهود ثابت استفاده نمود

باید از هود بازویی استفاده نمود

 

هود بازویی

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ارائه مشاوره و کاتالوگ وبازدید از محل رایگان می باشد