هود متحرک

 

 

 

 

 

– این هود در مکان های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد

  – در مکان هایی هود ثابت اجرا نشود

 – مکان هایی که کل سیستم هود باد در گردش باشد

 

 

 

 

 

ارائه مشاوره و کاتالوگ وبازدید از محل رایگان می باشد