طراحی هود صنعتی

این مرکزتوانایی ارائه طراحی   

هود صنعتی وهود آشپزخانه صنعتی و فیلتر و کانال تهویه و

دستگاه مکنده را دارد

 

                                                   1

 

هود بصورت چهار طرفه

 

4

 

 

 

                                                   2

 

هود بصورت سه طرفه

 

 

5

 

 

                                                 3

 

هود بصورت سه طرفه دیواری

 

2

 

 

                                                         4

 

هود بصورت گرد و مخروطی

 

 

 

 

7

ارائه مشاوره و کاتالوگ وبازدید از محل رایگان می باشد